Registrace / poslat heslo

email:
heslo:
 
 

Výrobci

 

 

Systém Trinix

 

Obchodní podmínky

Registrace

Registrace slouží pouze pro odesílání objednávek z internetového obchodu. Při registraci jsou povinné tyto údaje: jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefon, e-mail, a heslo. Objednáváte-li jako firma, je nutno navíc uvést název společnosti a IČ. Tyto údaje může měnit pouze administrátor, proto v případě potřeby kontaktuje jeho (viz. kontakty).

▲ nahoru

Ochrana osobních údajů

Provedením registrace potřebné pro objednávku (elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v objednávce uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

▲ nahoru

Jak nakupovat

Nakupovat mohou pouze registrovaní odběratelé. Zboží je možné objednat pomocí katalogu tohoto internetového obchodu. Vyberete produkt a zadáte požadované množství. Po kliknutí na tlačítko "Koupit" umístíte produkt do nákupního košíku, ze kterého nám na konci nákupu vytvoříte a odešlete objednávku pomocí průvodce objednáním. Kupující při objednání probarvené omítky nebo nátěru uvede do poznámky objednávky číslo požadovaného odstínu. Uvedené ceny v internetovém obchodě jsou základní ceny za odstíny, kterou jsou bez příplatků - při objednání probarvených omítek a nátěrů, které jsou s příplatkem se příplatek za 1kg daného výrobku řídí příplatkovou tabulkou výrobce - i na tuto tabulku se vztahují slevy ve stejné výši jako u daného výrobku. Vaše objednávka se stává závaznou teprve po Vašem odsouhlasení případných nákladů na přepravu – v objednávce jsou orientační náklady. Tyto Vám budou sděleny v návaznosti na provedenou objednávku zboží.Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky ( ale jako potvrzení požadujeme emailovou zprávu ) do doby než je zboží expedováno. V případě, že ke zrušení objednávky dojde až po expedici zboží , má dodavatel právo na úhradu prokazatelných nákladů spojených s expedicí.Ze strany prodávajícího-prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

▲ nahoru

Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem u nás, nebo u výrobce je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží od 2 do 5 pracovních dnů, v ostatních případech jej obdržíte zpravidla do 15 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás na náš email.

Po domluvě lze zboží dodat osobně na adresu v praze, nebo si ho vyzvednout na dstribučních místech výrobce - na požádání zašleme nebližší výdejní místo. Jelikož Vám nabízíme zboží od více dodavatelů  může se stát , že výrobky Vám budou zaslány od každého zvlášť a to z důvodu, že většina zboží je skladem u výrobců.Dodací podmínky pro výrobky Weber Terranova – ucelená objednávka ve výší min 25.000 Kč bez DPH. U dopravy zdarma  - zajištuje výrobce bude požadována platba předem.U ostatních výrobců dle cen dopravců. Cena Vám bude upřesněna na základě Vaší objednávky.K objednávce budou v případě objednávky paletového zboží připočteny palety a to v ceně  200 Kč+DPH 20% u výrobků weber. A u ostatních dodavatelů dle jejich cen – obvykle cca 150 Kč + DPH 20%.

▲ nahoru

Platební podmínky

a.     Úhradu předem je možné provést převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího na základě e-mailem zaslané Zálohové faktury, variabilním symbol je číslo Zálohové faktury. Částka musí být připsána na účet Prodávajícího nejméně 5 pracovních dnů předcházejících dni plnění. b.     Úhradu při dodání zboží je možné po dohodě provést s následujícím omezením: o    Veze-li objednané zboží přímo výrobce (tepelné izolace, fasádní omítky a barvy, lepidla a stěrky Weber Terranova, BAUMIT, MUREXIN ..), nelze tuto část objednávky uhradit při dodání. o    Fasádní omítky a barvy jsou vyráběny (míchány) na přímou objednávku pro zákazníka, nelze tuto část objednávky uhradit při dodání. c.     Úhradu dobírkou je možné provést při zaslání objednaného zboží prostřednictvím dopravní společnosti. K ceně bude připočteno doběrečné. Na úhradu dobírkou se vztahují všechna omezení dle výše uvedeného bodu b. d.     Úhradu při osobním vyzvednutí zboží je možné provést po dohodě s Prodávajícím. Na úhradu při osobním vyzvednutí objednaného zboží se vztahují všechna omezení dle výše uvedeného bodu b.

 ▲ nahoru

Záruční doba

Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, technologickým postupem nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží začíná běžet dnem převzetí kupujícím, doba záruční lhůty je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 ▲ nahoru

Reklamace zboží

Doporučení pro přejímání zásilekPři převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Vzhledem k tomu, že dopravu objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, řiďtě se následujícími radami:a/ jestliže při předávání dopravcem zjistíte jakékoliv vady na zboží, nebo nesouhlasí druh a množství je nutné tuto skutečnost poznamenat do dodacím (přepraním) listě. Jeli zboží poškozené může kupující převzetí odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách v dodacím ( přepravním ) listě nebude reklamační řízení zahájeno.b/ Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.  OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACÍPovinnosti kupujícíhoKupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:a) na e-mailovou adresu provozovatele info@fasady-stavba.cz.
b) poštou na adresu provozovatele.
Kupující je povinen uvést:a) číslo objednávky.
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) – byl li mu již dodán.
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
Povinnosti prodávajícíhoProdávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Reklamace uplatněná v záruční doběVšeobecná ustanoveníTento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.Záruční podmínkyZboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:§  poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem), §  neodborné instalace, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem , §  používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně, §  poškození zboží přírodními živly, §  poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,

▲ nahoru

Vrácení zboží

Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvyZe strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).V takovém případě nás nejprve písemně kontaktujte a uveďte číslo objednávky.Zboží pošlete zpět na sdělenou adresu a to za následujících podmínek:- musí byt v původním nepoškozeném obalu
- nesmí být použité
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s originálem dokladu o koupi
Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte zboží na dobírku bez avizování, jinak nebude vyzvednuto.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

▲ nahoru

Reklamační řád

viz reklamace zboží 

▲ nahoru  

Ceny za doručení

CENY jsou orientační  - cena v objednávce bude přehodnocena dle zaslána správná cena k odsouhlasení.

TARIF SYSTÉMU TOPTRANS                                  Platí od 15.10.2006

 

U přeprav do Slovenské republiky je nutno k cenám připočítat 50%

Zvláštní dodací podmínky:  TOPTIME (přeprava do 18 hodin) – příplatek ve výši 25% z tarifu

TOP-WEEKEND (sobotní doručení) – příplatek ve výši 50% z tarifu + 500,- Kč paušál

TOP-PRIVAT (večerní doručení) – příplatek ve výši 50% z tarifu *)

 

TABULKA SAZEB

   

   do

Kg/m3
  do100 km do200 km do300 km do400 km do500 km do600 km do700 km
                 
0,5/obálka   63  71 88 95 192 206 220
5/0,12   124 142 176 190 200 217 231
15/0,20   185 215 235 264 295 311 328
30/0,30   289 340 381 413 440 464 487
50/0,40   390 468 529 573 615 651 682
75/0,60   497 604 682 747 801 851 893
100/0,8   589 722 822 902 969 1030 1084
150/1,2   795 978 1120 1235 1329 1417 1494
200/1,6